Escola Pegaso. Sant Andreu. Barcelona

Logo Pegaso

Escola Pegaso

c. Dublin, 5-15 08027 Barcelona

Escola

Contact Data

 Name
Pegaso

 Code
8013457

 Status
Centro Público

 Type
Escola

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
93 340 91 50
93 340 94 04

 Fax
93 408 47 00

 Video

 Email
a8013457@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Pegaso

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
c. Dublin, 5-15

Postal Code
08027

Teachings

 Education, courses, training Pegaso

Grade Family Teaching Modality
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Pegaso

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable

L’horari és de 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h.

HORARI DE SECRETARIA I DIRECCIÓ

Dilluns i dimecres de 15:30h a 16:30h
Dimarts i dijous de 9h a 10h.
Preguem que respecteu aquest horaris per no entorpir les activitats lectives.

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

De dilluns a divendres de 9:15h a 11:15h i de 11:45h a 14h

Additional Info

Compromisos per part de l'escola:

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l'alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l'alumne o alumna en l'àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l'alumne o alumna.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l'alumne o alumna dels criteris que s'aplicaran per avaluar el rendi­ment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries, dins les possibilitats existents, adients per atendre les necessitats específiques de l'alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

7. Mantenir una entrevista almenys una vegada a l'any amb la família a través del tutor/a  per informar-la de l'evolució acadèmica i personal de l'alumne o l'alumna.

8. Comunicar a la família les faltes d'assistència no justificades de l'alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. En cas que les faltes siguin injustificades i repetides, el centre està obligat a comunicar-ho als organismes competents d'acord amb el protocol d'absentisme del Consorci.

9. Atendre, en un termini màxim de 15 dies, les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli la família, a través del tutor/a o, si escau, de l'equip directiu.

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment dels compromisos i, si escau, del contingut d'aquest document, un cop cada curs o a petició de la família.

11. Compromisos particulars que la família proposi, i que el centre accepti afegir (s'afegiran com a addenda).

Compromisos per part de la família:

1. Garantir el dret d'escolarització del seu fill i que no es facin faltes injustificades

2. Conèixer el caràcter propi (ideari) del centre: caràcter públic i plural, igualitari i equitatiu, integrador, laic i català, i contribuir a fomentar-lo i/o respectar-lo.

3. Reconèixer l'autoritat del professorat i la de l'equip directiu.

4. Compartir amb el centre l'educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. En especial, col·laborar a aconseguir els objectius pedagògics: desenvolupar la personalitat integral de l'alumne, fomentar el respecte als drets humans i la llibertat, facilitar l'adquisició d'hàbits intel·lectuals i de coneixements de tota mena, fomentar l'esforç, l'autonomia i l'autodisciplina, fomentar la participació i la responsabilitat, fomentar l'estimació pels ideals de pau, cooperació i solidaritat.

5. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Pegaso

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Pegaso

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

Statistics Escola Pegaso

Daily / weekly visits

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Escola Pegaso. Sant Andreu. Barcelona WORD Report Escola Pegaso. Sant Andreu. Barcelona PDF Report Escola Pegaso. Sant Andreu. Barcelona EXCEL